Home / / Kliring

Kliring

Kliring (engl. clearing: raščišćavanje, obračunavanje), međusobno poništavanje (prebijanje) potraživanja i dugova između stranaka unutar bankarskog ili financ. sustava do visine preklapanja, dok se saldo (razlika potraživanja i dugovanja) namiruje u novcu ili kojem drugom obliku definitivnoga namirenja. Prebijanje potraživanja i dugova može se obaviti na različite načine: razmjenom čekova, mjenica i drugih instrumenata, ugovorima i sl.

Kliring je bilateralan ako u njemu sudjeluju dvije stranke, a multilateralan ako se obavlja između širega kruga vjerovnika i dužnika, pri čemu su mogućnosti prebijanja znatno veće. U međunar. financijskim odnosima kliring se ostvaruje sporazumom dviju ili više država o prebijanju međusobnih potraživanja i dugova nastalih na osnovi međunar. trgovine ili drugih financ. transakcija bez plaćanja konvertibilnim devizama. Taj se oblik plaćanja primjenjuje kada zemlja ima teškoća u održavanju urednih tokova međunar. plaćanja, pa ne može održavati slobodnu konvertibilnost svoje valute ili ne raspolaže dovoljnim pričuvama stranih konvertibilnih sredstava. Razlikuju se jednostrani i dvostrani kliring. Kod jednostranoga kliringa samo su dužnici jedne zemlje dužni podmiriti svoje obveze prema inozemstvu u nacionalnoj valuti na obračunskome mjestu.

Kod dvostranoga kliringa dvije države, na temelju obostranoga sporazuma, uvode klirinško obračunavanje međusobnih potraživanja i dugova, pa dužnici obiju država plaćaju svoje novčane obveze u nacionalnoj valuti na zbirni račun na obračunskome mjestu. Iz prikupljenih sredstava na zbirnome računu podmiruju se i domaći vjerovnici, također u nacionalnoj valuti. Klirinškim poslovima mogu se baviti i banke, koje obavljaju poravnavanje međubankovnih transakcija, pri čemu se poravnavaju samo salda banaka koja nastaju svakodnevnim poslovanjem. Radi olakšanja tih poravnavanja banke se mogu udružiti u obračunske kuće (engl. clearing houses), koje organiziraju razmjenu čekova, mjenica i drugih oblika dugovanja među svojim članicama. Iako klirinški aranžmani imaju nedostataka u odnosu na slobodna konvertibilna plaćanja, oni mogu biti vrlo korisni u prevladavanju teškoća u plaćanju, a time i u promicanju tržišne razmjene kako unutar jedne zemlje tako i među zemljama.

izvor: enciklopedija.hr