Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti / Prijedlog novog Zakona o platnom prometu; Predlaže se smanjenje odgovornosti platitelja

Prijedlog novog Zakona o platnom prometu; Predlaže se smanjenje odgovornosti platitelja

Ministarstvo financija provodi javnu raspravu o prijedlogu novog zakona o platnom prometu, pa se tako uređuju i nove usluge te propisuju veći zahtjevi sigurnosti, a predlaže se i smanjenje odgovornosti platitelja za neautorizirane transakcije u slučaju izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta, s 1.125 na 375 kuna.

Važeći Zakon o platnom prometu donesen je u listopadu 2009. godine i stupio ja na snagu početkom 2011. godine, a izmijenjen je i dopunjen krajem 2012. godine. Važeći Zakon ima 161 članak, a s obzirom i na nove usluge koje su regulirane novim zakonskim tekstom, koji se usklađuje s EU regulativom, on je i nešto opširniji odnosno ima ukupno 197 članaka.

I novim će zakonom i dalje biti uređene platne usluge, pružatelji platnih usluga, obveza informiranja korisnika platnih usluga te prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga, transakcijski računi i izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija, osnivanje, rad i nadzor nad institucijama za platni promet te osnivanje te nad platnim sustavima, ali u skladu s novim europskim standardima.

Tako će se, uz do sada propisane platne usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje, podizanje gotovog novca s računa za plaćanje, izvršenje platnih transakcija te transakcije u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom, izdavanje platnih instrumenata i novčane pošiljke, novim zakonom urediti i dvije nove usluge: usluge iniciranja plaćanja i usluge informiranja o računu.

Detaljnije se propisuju i aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama, npr. usluge kolektivne kupnje uz zadovoljavanje određenih uvjeta ili različite trgovinske kartice koje se mogu upotrebljavati samo u ograničenim okolnostima.

Pravo potrošača da bude obaviješten

Nadalje, zakonom se želi osigurati pravo potrošača da su na jasan i razumljiv način obaviješteni o svim svojim pravima i obvezama, pri čemu potrošač ima pravo na besplatne relevantne informacije prije nego što se obveže bilo kakvim ugovorom o platnim uslugama.

Naime, potrošačima se omogućuje i besplatno dobivanje prethodne obavijesti i okvirnog ugovora na papiru u bilo kojem trenutku ugovornog odnosa. To pravo im omogućava provjeru ugovornih prava i obveza u slučaju spora.

Unaprjeđuju se i pravila o zaštiti korisnika platnih usluga (potrošača) te se smanjuje odgovornost platitelja (vlasnika platnog instrumenta) za neautorizirane platne transakcije s 1.125 na 375 kuna, npr. u slučaju izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta.

Nadalje, smanjen je rok u kojem korisnik platnih usluga može bez naknade otkazati okvirni ugovor s 12 mjeseci na 6 mjeseci, a zabranjuje se i naplata obavijesti o ustanovljenom gubitku, krađi ili zlouporabi platnog instrumenta, odnosno pružatelj platnih usluga smije zaračunati samo troškove zamjene.

Propisuju se i veći zahtjevi sigurnosti za pružatelje platnih usluga te je uređena obveza upravljanja operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim s platnim uslugama, uređena je obveza izvješćivanja o operativnim i sigurnosnim incidentima te je propisana pouzdana autentifikacija klijenata, čime se nastoji zaštititi podatke korisnika te smanjiti rizik prijevare.

Među ostalim, zakonom bi se uveo pojam male institucije za platni promet koja smije pružiti jednu ili više platnih usluga, u skladu s rješenjem Hrvatske narodne banke i koja smije pružati platne usluge isključivo na području Hrvatske, uz ograničenje ukupne vrijednosti platnih transakcija koje je mala institucija za platni promet izvršila u posljednjih 12 mjeseci.

Javna rasprava o nacrtu prijedloga novog zakona traje do 8. prosinca, a prihvati li se u predloženom obliku, na snagu bi stupio 13. siječnja 2018. godine, uz iznimku nekoliko odredbi za koje je predviđeno vrijeme prilagodbe od godinu i pol odnosno dvije godine.

K.H./h

foto: arhivaHNB